.הבהאל היונפו תיניצר - ךלש העדומ םניחב םסרפל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
 : ם  י  ט  ר  פ
    : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.arn-fog.com/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.haifa-radio.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
14.01.06
ribe@walla.co.il
,הנידע ,תיתיב ,תינשייב ,28, 159 תב
,ןשייב המוד שפחמ הבוט הרוחב ,הטקש
32 ליג דע טקשו ןידע ,יתייב
04.02.06
miriori5@walla.com
.תיתוכיאו תיטפמיס,השורג,דואמ האנ
.יניצר רשקל ןמלא וא שורג רבגב
18.02.06
natali_vak@walla.co.il
תיתוכיא ,הנידעו האנ הקוור 32/173 תב
תבבוח (ןופצה רוזיאמ).השיגרו
הווקמ .םיטקש םייוליבו ןורטאת,םילויט
ביצי,יתוכיא,האנ ,בל בוט םדא אצמל
1+שורג ירשפא ,קוור יוצר ,בהואו
.רשוא קולחל הצורו הבהאב ןימאמ ינומכש
01.09.06
lee@dvash-pr.co.il
םישנ תושורד 10 ץורעב השדח תינכותל
תואצמנש וא ןוירהל סנכהל תוסנמש
תוניינועמ ןתא םא ןנוירה תליחתב
ןכלש ןופלטה 'סמ תא וחליש ,ףתתשהל
ןכילא רוזחאו ףרוצמה ליימל
02.02.07
noa4589@walla.co.il
תיניינועמ 28 תב הריעצ הרוחב ינא ייה
...'וכו םידידיב
15.06.07
ttar99@walla.com
ינורטקלאה ראודל ראוד לבקל חמשא
.לכימ תוארתהל .ילש
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה