.תויונפ-םייונפ לש שגפמ תומוקמו תוליעפ לע עדימ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.petmarket4u.com/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
08.10.06
0546542240
ig_k611@walla.co.il
םיונפ םיליוט לע עדימ לבקל חמשא
לת רוזאב .30-45 םיליגב תויונפ
.לאגי.שארמ הדות.ביבא
18.12.06
050-8898304
a_zidel190@walla.com
םיקהל רוזעל וא םיטרפ לבקל ןינועמ
35-45 יאלגב םייתוכא םייונפ תצובק
זכרמה רוזאמ
15.06.07
0544333732
gauzner@hotmail.com
םיונפ לש הצובקל ףרטצהל תנינועמ
תויליעפ תורטמל 50-60 םיאליגב תוינפו
הדות םילויטו םישגפמ
20.07.07
info@forgood.co.il
םינמש/םיאלמ םישנאל תויורכיה רתא
www.forgood.co.il
05.10.07
joe301@nana.co.il
/םייונפ תצובק יבגל עדימ לבקל שקבא
ביבא לת רוזאב 25-35 םיאליגה ןיב תויונפ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה