.הבהאל יונפו יניצר - ךלש העדומ םניחב םסרפל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.arn-fog.com/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
21.07.05
0544366145
gr_20_3@yahoo.com
זכרמה רוזיאמ ןיידע אנ קוור 35 ןב
יאליגב יניצר הרוחב ריכהל ןיינועמ טקש
32 דע 25
11.09.05
052-4583255
ריכהל ןיינועמ 29 ןב קוור א"תמ רוחב
- יאלגב תונב דבלב יניצר תרטמל תונב
יניצר רשקל תיתרוסמ יוצר 28 דע 21
18.10.05
salom36@walla.co.il
שפחמ+ 1 שורג. ןלכלכ 50 ןב ינא
וא תיתרוסמ הטקשו הדמחנ הרוחב
הביצי תויגוז תרטמל .45 דע היתד
וא בהזמ תעבט תניתנל יתוא ליבותש
. ףסכ
18.11.05
benyisy@walla.co.il
תורשכו תבש רמוש ,יתרוסמ יתד 30 ןב
עסמל ילא ףרטצתש יהשמ שפחמ ,
תויהלו, תועיקש , םי, עבט בהוא םייחה
הקיזומ בהוא דואנ , ןיחלמ הרטיגב ןגנמ
לבא ,ולש םיידוהיה תורוקמל רבוחמ
םוחתב ןיינעתמ םירבד דוע עומשל חותפ
אל , יל המוד יהשמ שפחמ יביטנרטלאה
לבקתש בושח לבא תיתדה המרה הנשמ
ילש תויתדה תא
18.12.05
7877353 050
תארנש ,השיא ריכהל הצור האנ ריעצ
םילויטו ,דחוימו ,םרוז רשקל בוט
.םיפתושמ
02.02.07
0525347252
avner138@walla.com
הליג םיכנ ןועמ רג ינא 38 ןב רנבא ימש
םילשורי
23.03.07
0544724786
write2ab@zahav.net.il
ןב קוור ינא, קיציא ימש !ןלוכל םולש
םירוהה לצא םייתניב רג ,הפיחמ 28
,הזר ,(182) הובג רוחב ,הרימשב דבועו
,טקש ,עונצ רוחב ,םוח רעישו םייניע
תכלל בהוא .בל בוטו שיגר ,ןשייב
תומוקמ ,עבטב םילויט ,הקיסומ ,עונלוקל
תוחיש ,תודעסמ ,הפק יתב ,םייטנמור
ןיינועמ ינא .יתיב ברע םתס וא ,שפנ
הפיחמ סולפ 20 הרוחב ריכהל דואמ
תונכה ןעמל טושפ) הבורקה הביבסהו
,השיגר ,העונצ הרוחב ,(בכר יל ןיא
יתימא רשק הנבנ דחיבו בל תבוטו הנידע
ןוצר ,בישקהל תלוכי לע ססובמה
םוח ,תונמאנ ,תונכ ,ףתשלו חתפיהל
רשק ימע ירצת םא חמשא הבהאו
25.05.07
talsharon@netvision.net.il
ןיקצומ תירקמ 35 ןב לט ימש םולש
יניצר רשקל הרוחבב ןיינועמ
03.08.07
aviv803@walla.com
ריכהל ןיינועמ ןורשה רוזיאמ 27 ןב
20 -28 םיאליגב הדומח הרוחב רשקל
םיאשונ הברהב תניינעתמש תחא הבוטו
תופידע הארמ םימעפל קוחצל בהואו
יטנגלא שובל ךורא ילג רעיש םע הזרל
זכרמה רוזיאמ
05.10.07
joe301@nana.co.il
35/180 האנ קוור דמחנ יאמדקא
תנשעמ אלו המוד הרוחב ריכהל ןיינועמ
.יניצר רשקל
23.11.07
0546480223
בוט הארנ 27 העיגנ רמוש אל יתד רוחב
תא ךריכהל ןיינועמ ימצע ןוחטב םע
יתוא ריכהל הצורש הרוחבה
03.01.08
0522650684
start10@012.nat.il
דמחנ 46 ןב תויזולט יאנכט דמחנ רוחב
18.04.08
052-6609105
השפחמ ינא 27 ןב ידע ימש םולש ייה
םא דבל יח ינא דבלב ינצר רשקל הרוחב
יצחה תיא שפחמ דומח רוחב דבל הריד
ילש ינשה
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה