הבהאה ץורע
:םוקמה
אוה
םייונפו םייניצר
הבהאל  
-ךלש העדומ םניחב םסרפל
.הבהאל יונפו יניצר

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

תויונפו תויניצר
הבהאל  

-ךלש העדומ םניחב םסרפל
.הבהאל היונפו תיניצר

םייונפל תויוליעפ
תויונפ

תומוקמו תויוליעפ לע עדימ
.תויונפ םייונפ לש שגפמ

-ונל ובתכ
.תושקב ,תולאש ,תועדומ
םכתעדוה חולשמ תעב
תא ונייצ ונילא
רודמה
םש
תא ופרצו שקובמה
.ןופלטה 'סמו םכמש
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל