ונל ובתכ     תויוליעפ    תויונפו תויניצר   םייונפו םייניצר   ישאר ףד-הבהאה ץורע